Ebook Nhật ký

Đã up prc và pdf của Nhật Ký, mọi người đến phần mục lục down nhé.

Phần Nhật Ký nói thật thì tớ chưa đọc lại, nhưng lười quá :”> xem như kỷ niệm để sau này nhìn lại đi.

Vậy nên trong bản ebook có lẽ sẽ có lỗi, các bạn thông bản nhé :”>